Co kobieta robi w domu

Statystyczna Polka poœwiêca œrednio 4 godziny i 45 minut dziennie na zajêcia domowe. Najwiêcej czasu zajmuje jej m.in. gotowanie (1,5 h), sprz¹tanie (48 min.) i opieka nad dzieæmi (40 min.). Nieco mniej spêdza na zakupach (28 min.) i prasowaniu (26 min.) Na te same obowi¹zki jej partner poœwiêca 2 godziny i 22 minut ” wynika z badañ G³ównego Urzêdu Statystycznego. Czy oznacza to, ¿e panowie niechêtnie pomagaj¹ swoim kobietom w domowych obowi¹zkach? A mo¿e panie s¹ po prostu w tym lepsze. Zbli¿aj¹cy siê wielkimi krokami Dzieñ Kobiet jest doskona³¹ okazj¹ do refleksji na ten temat.Dzieñ zaczyna siê o szóstej

27-letnia Kasia z Warszawy jest modelowym przyk³adem dzisiejszej Polki, która ³¹czy pracê zawodow¹ z prowadzeniem domu. Ma mê¿a Grzegorza i dwójkê dzieci ” 4-letni¹ Dominikê i 2-letniego B³a¿eja. Jej dzieñ zaczyna siê o szóstej rano. ” Wstajê wczeœnie, bo muszê zawieŸæ synka do moich rodziców, a córkê do przedszkola. Potem wsiadam w autobus i jadê do pracy ” mówi Kasia, która pracuje na pe³nym etacie w biurze handlowym jednej ze sto³ecznych firm.

Po oœmiogodzinnym dniu pracy nie umawia siê z kole¿ankami na kawê. Czasu brakuje jej tak¿e na wizytê u kosmetyczki czy fryzjera. Jedzie po dzieci, robi zakupy na bazarku i tu¿ przed emisj¹ dobranocki wraca do domu. W tym czasie jej m¹¿ ” doradca finansowy – jest jeszcze w pracy. – Po bajce robiê kolacjê, k¹piê dzieci i k³adê je do ³ó¿ek. Kiedy wraca mój m¹¿, wszystko jest ju¿ zrobione. On tylko czyta maluchom bajki. To jest czynnoϾ, któr¹ uwielbia i wykonuje codziennie. Dzieci tak siê do tego przyzwyczai³y, ¿e nie pójd¹ spaæ dopóki tata nie przeczyta im bajki ” mówi Kasia.

Telewizor i deska do prasowania

Kiedy Grzegorz czyta dzieciom ksi¹¿ki zegar wybija godzinê 21.00. To czas, kiedy Kasia ma chwilê dla siebie. Wieczór spêdza g³ównie na ogl¹daniu programów informacyjnych lub publicystycznych. Nie oznacza to jednak, ¿e ca³kowicie relaksuje siê, siedz¹c na kanapie. Chwilê spêdzon¹ przed szklanym ekranem ³¹czy z prasowaniem.

Ka¿dy dzieñ Kasi toczy siê wed³ug opracowanego co do minuty grafika, w którym nie ma miejsca na spontaniczny wypad z mê¿em do kina, czy na zakupy z przyjació³k¹. Nie oznacza to jednak, ¿e Kasia czuje siê z tego powodu nieszczêœliwa. ” Choæ w moim ¿yciu nie ma impulsów, to jest mi dobrze i nie zamieni³abym go na wolnoϾ ” mówi mama dwójki dzieci. Jak dodaje, wiele jej kole¿anek prowadzi podobny styl ¿ycia: – Kobiety ¿yj¹ dziœ w takim pêdzie, ¿e musz¹ byæ bardzo dobrze zorganizowane.

Polki potrafi¹ œwietnie zarz¹dzaæ swoim czasem i doskonale ³¹cz¹ pracê z domem. A co w tym czasie robi¹ mê¿czyŸni? Badania GUS-u wskazuj¹, ¿e Polak poœwiêca na prace domowe o po³owê mniej czasu ni¿ jego partnerka. Ile jest w stanie zrobiæ dla domu w czasie 2 godzin i 22 minut? Przez 28 minut sprz¹ta, 25 zajmuje mu przygotowywanie posi³ków a 21 – robienie zakupów. Pozosta³y czas poœwiêca m.in. na remonty i naprawy (18 min.) oraz opiekê nad dzieæmi (15 min.).

Babcie nas wytrenowa³y

Dlaczego mê¿czyŸni s¹ w pracach domowych znacznie mniej aktywni ni¿ kobiety? Jest kilka powodów. Jednym z nich jest ” jak mówi Wirtualnej Polsce Kazimiera Szczuka, dzia³aczka ruchów kobiecych ” tzw. trening spo³eczny. ” Kobiety by³y przez lata trenowane przez swoje matki i babcie to pe³nienia okreœlonych ról spo³ecznych, dlatego teraz powielaj¹ wyuczone zachowania. Stereotypy s¹ ludziom potrzebne, ale sztywne kierowanie siê nimi w ¿yciu jest niedobre, bo dziœ mo¿emy obserwowaæ wieloϾ ról.

Drugim powodem jest to, ¿e wœród kobiet wystêpuje fenomen, który S³awomira Walczewska, feministka i filozofka, ciekawie opisa³a w eseju pt. „Matka gastronomiczna”. ” Chodzi o to, ¿e panie przejmuj¹ inicjatywê na terytorium kuchennym. Poprzez wydawanie posi³ków i decydowanie o tym, co bêdzie jedzone chc¹ sprawowaæ w³adzê nad domownikami. – To przek³ada siê równie¿ na dominacjê w wykonywaniu innych zajêæ domowych np. w sprz¹taniu. Kobieta, która sprz¹ta pokazuje swojemu mê¿czyŸnie, ¿e to ona wie lepiej gdzie co jest i jak nale¿y to zrobiæ. – W ten sposób s³u¿y i jednoczeœnie rz¹dzi. To daje jej satysfakcjê, bo ma poczucie, ¿e jest potrzebna i niezast¹piona ” mówi Kazimiera Szczuka.

Ja to zrobiê lepiej

Kasia przyznaje, ¿e ona równie¿ przejmuje inicjatywê w domu. ” Czêsto ³apiê siê na tym, ¿e wyrêczam swojego mê¿a w wielu rzeczach, bo mam poczucie, ¿e wykonam to najlepiej. Nawet jeœli zabierze siê za coœ, szybko go odwodzê od tego pomys³u mówi¹c, ¿e ja to zrobiê. Czêsto Grzesiek ma do mnie o to ¿al ” dodaje Kasia.

asia zauwa¿a jednak, ¿e mê¿czyŸni sprytnie wykorzystuj¹ to, ¿e kobiety chc¹ mieæ nad wszystkim kontrolê. ” Oni s¹ cwani, bo nawet jeœli potrafi¹ zrobiæ coœ w domu to przyk³adaj¹ siê do tego gorzej. Wtedy maj¹ pewnoϾ, ¿e my ich wiêcej o nic nie poprosimy ” przyznaje.

Jak przerwaæ to b³êdne ko³o? Kazimiera Szczuka: Ja bym nie tyle namawia³a kobiety, by porzuci³y prace domowe, bo s¹ kobiety, które œwietnie siê w tym spe³niaj¹, ale sugerowa³abym, aby podzieliæ siê obowi¹zkami z partnerem. Taki uk³ad móg³by okazaæ siê satysfakcjonuj¹cy dla obu stron ” mówi feministka.

Praca czy alienacja?

Jednoczeœnie podkreœla, ¿e nie ma nic z³ego w tym, ¿e kobiety poœwiêcaj¹ domowi wiêcej czasu ni¿ panowie. Chodzi o to, jakie jest podejœcie kobiety do wykonywanych obowi¹zków. ” Jeœli to lubi i przychodzi jej to z ³atwoœci¹ to w porz¹dku. Problem zaczyna siê gdy robi to bezrefleksyjnie i bez przyjemnoœci. Wtedy to nie stanowi ju¿ pracy tylko alienacjê ” ocenia Szczuka.

Problem dostrzeg³a Dojrzewalnia Ró¿, organizacja która realizuje wiele inicjatyw maj¹cych na celu wspieranie i inspirowanie kobiet. Dwa lata temu prowadzi³a warsztaty w ramach programu „Toma. Naucz siê odpoczywaæ”. ” Kobietom niezwykle trudno przychodzi danie sobie prawa do odpoczynku, poniewa¿ jest to niezgodne z tym, czego oczekuje od nich najbli¿sze otoczenie lub z wyobra¿eniami o tym, czego to otoczenie oczekuje. Dlatego chcia³yœmy uœwiadomiæ panie jak wa¿ne jest znalezienie równowagi miêdzy dawaniem i braniem ” mówi Ewa Panufnik, jedna z za³o¿ycielek Dojrzewalni Ró¿.

W ramach programu odbywa³y siê warsztaty dla kobiet. Podczas zajêæ poruszany by³ m.in. temat tego, do czego mo¿e doprowadziæ brak takiej równowagi. Organizatorzy wskazywali na to, ¿e konsekwencj¹ mo¿e byæ przemêczenie w d³u¿szym czasie nawet wypalenie zawodowe, apatia, depresja a tak¿e zanik satysfakcji z ¿ycia. ” WiêkszoϾ z uczestniczek przyznawa³o, ¿e jeœli ju¿ maj¹ chwilê wolnego to wol¹ zrobiæ coœ dla innych ” np. wyjϾ z dzieckiem na basen, ni¿ poœwiêciæ ten czas wy³¹cznie sobie. Zachêca³yœmy kobiety, aby nauczy³y siê odpuszczaæ ” mówi Panufnik.

Trzy procent dla siebie

Podstaw¹ do zorganizowania warsztatów by³y badania dr Katarzyny Korpolewskiej, które wykaza³y, ¿e kobiety pracuj¹ce i bêd¹ jednoczenie matkami przeznaczaj¹ dla siebie 2,8% czasu. Nie wiele wiêcej maj¹ go matki niepracuj¹ce. Te deklaruj¹, ¿e na w³asne przyjemnoœci maj¹ 3% czasu.

Co ciekawe, badania potwierdzi³y równie¿ tezê, ¿e kobiety uwa¿aj¹ swoje potrzeby za mniej wa¿ne od potrzeb bliskich. A¿ 95% pañ maj¹c do wyboru zrobienie mammografii, na któr¹ czeka³o kilka miesiêcy lub wizytê u dentysty z dzieckiem wybiera to drugie. Natomiast 99% kobiet pytanych o to co postawi³oby wy¿ej na szali ” umówion¹ wczeœniej wizytê u fryzjera, czy pomoc mê¿owi, który w³aœnie dzwoni, bo obla³ siê kaw¹ i prosi o to, by ¿ona przywioz³a mu czyst¹ koszulê, postawi³o na to drugie.
600 warsztatów dla kobiet

Panie, które nie bra³y udzia³u w programie „Naucz siê odpoczywaæ”, mog¹ wybraæ siê na XIV Rozwojowo-Rozrywkowy Festiwal dla Kobiet PROGRESSteron, organizowany równie¿ przez Dojrzewalniê Ró¿. W ramach imprezy zaplanowano m.in. 600 warsztatów i wyk³adów na temat rozwoju osobistego, relaksu, seksualnoœci i zdrowia. Zajêcia bêd¹ obywaæ siê w 11 miastach Polski ” w Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Katowicach, Krakowie, Lubinie, Lublinie, £odzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wroc³awiu.

Agnieszka Nies³uchowska, Wirtualna Polska

Przeciêtny czas poœwiêcony na zajêcia i prace domowe (w godzinach i minutach):

Kraj

Kobiety

Mê¿czyŸni

Belgia

4.32

2.38

Estonia

5.02

2.48

Finlandia

3.56

2.16

Francja

4.30

2.22

Hiszpania

4.55

Litwa

4.29

2.09

£otwa

3.56

1.50

Niemcy

4.11

2.21

Polska

4.45< /B>

2.22

S³owenia

4.58

2.40

Szwecja

3.42

2.29

Wêgry

4.58

2.40

W.Brytania

4.15

2.18

Italia

5.20

1.35

ród³o: GUS, Raport “Kobieta w Polsce 2007″, na podstawie ostatnich dostêpnych wyników badañ przeprowadzonych w poszczególnych krajach w latach 1998-2004

Condividi questo articolo