Ýtalyan erkeði ev iþi öðreniyor

Fiorenzo Bresciani bir Ýtalyan erkeði… Kartvizitinin üzerinde ise 'Ev Erkeði' yazýyor. Çünkü erkeklerin eþlerine ev iþlerinde yardým etmelerini saðlamak amacýyla 'Ev Erkekleri Derneði'ni kurdu. Doktor eþine ev iþlerinde yardým eden Bresciani'nin, kendi fikrini desteklemek ve yaymak amacýyla kurduðu 'Ev Erkekleri Derneði'ne bugüne kadar 4 bin erkek üye olmuþ. Dernekte ütüleme, çamaþýr yýkama, ev ekonomisi, ev psikolojisi gibi dersler veriliyor. Talebin artmasý halinde derslik sayýsýnýn da artýrýlacaðýný söyleyen Bresciani, “Ýtalya deðiþiyor, yani Ýtalyan erkekleri artýk kendi yataklarýný topluyor, ütü yapýyor ve evi süpürüyorlar. Bizim amacýmýz da ev iþleri yapmaya saygý duyulmasýný saðlamak” diyor.


SEKS HAYATI YOLUNA GÝRDÝ
Derneðe üye erkeklerin bazýlarý boþanmýþ dul erkekler… Bunlarýn çoðu da boþanmadan önce yataklarýný dahi toplamayan ama þimdi dernek sayesinde zorda kaldýklarý için ev iþlerini öðrenen erkekler.. Zorunlu olmadýklarý halde sevdikleri için bu iþleri yapanlar da yok deðil. Örneðin derneðin üyelerinden 62 yaþýndaki Lino Bacci… Bacci'nin eþi bir hemþire. Eþine yardým ettiðinde eþinin rahatladýðýný ve bunun iliþkilerine çok yararlý olduðunu da söyleyen Bacci, bu mutluluðunu þöyle özetliyor: “Seks hayatýmýz yoluna girdi.” Ev Erkekleri Derneði'ne Ýtalyanlar büyük destek veriyor. Örneðin Avrupa Komisyonu Baþkaný Romano Prodi, Corriere Della Sera gazetesindeki röportajýnda ev iþleri yapan erkekleri desteklediðini þu sözleriyle gösterdi: “Yatak toplama iþi baþta zor geldiyse de þimdi becerebiliyorum. Örneðin, önce uyurken beni rahatsýz edecek çarþafýn kýrýþýklýklarýný dikkatlice açýyorum.”

Fonte: www.sabah.com.tr/2004/02/08/gny114.html

Condividi questo articolo