Asociace mužù v domácnosti

Ve druhé èásti dneÅ¡ní relace uslyšíte mimo jiné o tom, že v Itálii nabývá na síle dosud neznámý trend – mužové nacházejí zalíbení v domácích pracích.

PøísluÅ¡níci silného pohlaví v Itálii se vždy okázale honosili svou mužností a za naprosto nemìnný fakt považovali, že ženino místo je v domácnosti. Ale vzhledem ke vzniku sdružení italských mužù v domácnosti, vùbec prvního svého druhu na svìtì, bere tenhle stereotyp za své, píše zpravodajský server BBC News . V domì na hlavním námìstí ospalého toskánského mìsteèka Pietrasanta zuøí tichá revoluce. V kuchyni se pilnì otáèí muž ve žlutých gumových rukavicích, myjící nádobí. V obývacím pokoji sedí tichouèce další – ten zase pro zmìnu Å¡tupuje ponožky. Na opaèném konci místnosti prezident Asociace mužù v domácnosti Fiorenzo Bresciani dává lekci v žehlení koÅ¡ilí.

Jeho posluchaèstvo tvoøí ženatí muži nejrùznìjšího vìku v béžových zástìrách. PøiÅ¡li sem, aby se nauèili domácím pracím, které doposud dìlaly výhradnì jejich ženy. “Moje manželka kdysi dìlala vÅ¡echno,” pøiznává jeden z nich. “Ale pak jsem objevil potìÅ¡ ení z domácích prací a teï obstarávám veÅ¡keré vaøení. Žehlit sice jeÅ¡tì neumím, ale chci se to nauèit.” “Tak to já žehlím, luxuji a myji okna, protože mojí ženu to dìlá šastnou,” chlubí se jiný. Kromì základních vìcí se èlenové asociace uèí i složitìjším dovednostem, jako napøíklad jak servírovat zeleninu na veèírku. Vymìòují si recepty a vášnivì debatují o tom, které èistící prostøedky jsou nejÅ¡etrnìjší k životnímu prostøedí.

V oèích zákona ale muži mají také nárok na odmìnu. Italky v domácnosti mají už nìjaký èas vzhledem ke svému “zamìstnání” doma možnost nárokovat penzijní dávky. Teï mají tuto možnost i muži. Podle Brescianiho není dùvod, proè by mìla být péèe o domácnost výhradnì záležitostí jednoho pohlaví. “Nìkdo tu práci musí dìlat,” øíká. “Nìkdo musí umìt prát, žehlit, uklízet dùm a vaøit. Je to džob, který nemá žádné pohlaví – není to maskulinum nebo femininum.” Do asociace vstoupilo pøes 2000 mužù a z celé Evropy se hrnou dotazy ohlednì její èinnosti. Podle jejích èlenù je to reakce na zmìny ve spoleènosti – takové jako rostoucí rozvodovost a fakt, že rodinná buòka už není tak pevná, jako bývala.

Podle sociologa Boloòské univerzity Vando Borghiho je to také známka toho, že mnozí muži radìji volí odchod ze zamìstnání. “Pracovní trh se stává stresujícím a vyèerpávajícím místem,” konstatuje. “Proto nìkteøí muži uvažují o jiné roli v rodinì a o zmìnì rovnováhy mezi rodinou a zamìstnáním.” Znamená to, že vùbec poprvé se ženy osvobozují od domácích prací a mohou se plnì soustøedit na své zamìstnání. Brescianiho manželka, lékaøka-homeopatka Danieal Tirigiová je jednou z nich. Ale ne každá Italka má takové Å¡tìstí. Statistiky svìdèí o tom, že aèkoliv poèet zamìstnaných žen od 70-tých let postupnì roste, mnohé mají zároveò na krku celou domácnost. Nepochybnì jeÅ¡tì nìjaký èas potrvá, než mužù v italských domácnostech výraznì pøibude

Condividi questo articolo