Italovè mohou zìskat doktoràt ze zèhlenì

Hadr a kbelík nepatøí jen do rukou žen, dokazuje to zájem mužù v italských kurzech. Ilustraèní foto

Absolventi kurzù vedení domácnosti v italském Milánu se mohou pyÅ¡nit titulem “home manager”. Na programu jsou studijní obory jako je “teorie žehlení”, “epistemologie prádla”, “aplikovaná domácí ekonomie” èi “psychologie domácnosti”. Za projektem stojí asociace žen a mužù v domácnosti se sídlem právì v Milánì a uvedené obory jsou mínìny naprosto vážnì.

MILÁN – V kurzu se lidé nauèí prát prádlo tak, aby skvìlo oslnivou bìlostí, aniž by se dotyèný unavil. Úèastníci se rovnìž dozvìdí, jak vysmýèit koupelnu a zároveò dbát na vlastní formu, úklid se dá totiž pøíjemnì spojit s lekcí stretchingu. Poøadatelé dále slibují, že ukáží, jak pøi domácích pracích získat zdravé sebevìdomí.

I muži se vrhají do úklidu

Pøestože zaèátek kurzù je plánován až na letoÅ¡ní únor, tøídy jsou již zaplnìné – a nejen ženami.

“Nejvíce nás zaskoèil neèekaný zájem mužù, kteøí tvoøí témìø sedmdesát procent pøihlášených”, uvedl Riccardo Bianco, administrátor kurzù. V Itálii, kde domácí práce rozhodnì nepatøí mezi “mužské èinnosti”, je to opravdu s podivem.

Hlasujte v anketì pod èlánkem:

Zúèastnili byste se kurzù péèe o domácnost?

Fiorenzo Brescani, pøedseda svazu Uomini casalinghi, neboli mužù v domácnosti, si nevÅ¡ední zájem vysvìtluje rostoucím poètem mužù, kteøí plánovitì zùstávají bez závazkù a o své domovy se starají sami. Titul “home manager” jim v tom rozhodnì nemùže být na Å¡kodu.

“Budeme muset výraznì rozšíøit program,” uvedl Riccardo Bianco. Míní tím jejich zøízení i v dalších velkých italských mìstech.

Articolo tratto da: www.novinky.cz

Condividi questo articolo