MILÁNO – Neøíká se žena v domácnosti, ale home manager.

Nejde o nìjaký nový smìr politické korektnosti, ale o titul, který získá absolvent èi absolventka kurzù vedení domácnosti v italském Milánu. Na programu jsou studijní obory, jako je ???teorie žehlení”, ???epistemologie prádla”, ???aplikovaná domácí ekonomie” i ???psychologie domácnosti”.

Za celým projektem stojí asociace žen a mužù v domácnosti se sídlem právì v Milánì a uvedené ???studijní obory” jsou mínìny naprosto vážnì.
Absolventi by se mìli nauèit vyprat prádlo bìlejší než bílé, pøitom zùstat ve formì, nebo napøíklad úklid koupelny lze spojit s lekcí stretchingu, nepropadat depresím, naopak získat zdravé sebevìdomí a dokázat sladit barvu tapet se sedací soupravou.

Pøekvapivým faktem je, že i když kurzy zaènou až v únoru, ???tøídy” jsou již dávno plné. ???Nejvíce nás zaskoèil neèekaný zájem mužù, kteøí tvoøí témìø sedmdesát procent pøihlášených,” uvedl Riccardo Bianco, administrátor kurzù. V Itálii, kde domácí práce rozhodnì nepatøí mezi ???mužské èinnosti”, je to opravdu s podivem.
Florenzo Brescani, pøedseda svazu Uomini casalinghi neboli mužù v domácnosti, si nevÅ¡ední zájem vysvìtluje rostoucím poètem mužù, kteøí plánovitì zùstávají bez závazkù a o své domovy se radìji starají sami.
Titul ???home manager” jim v tom rozhodnì nemùže být na Å¡kodu.
???Budeme muset výraznì rozšíøit program,” uvedl Riccardo Bianco. Míní tím jejich zøízení i v dalších velkých italských mìstech.

Articolo trattoda:wwwhttp://www.http://www.zena-in.cz/rubrika.asp

Condividi questo articolo