OBYCZAJE I NIEOBYCZAJE

Kur domowy na fali

Precz stereotypowi “macho” – mówi¹ W³osi. Ciesz¹cy siê na œwiecie s³aw¹ zmys³owych kochanków mê¿czyŸni za³o¿yli w Toskanii Stowarzyszenie Gospodarzy Domowych. Organizacja, której za³o¿ycielem jest Fiorenzo Bresciani, ma na ca³ym Pó³wyspie Apeniñskim ju¿ 40 tys. zwolenników. “Kiedy mê¿czyznom daje siê w³adzê, prowadzi to tylko do wojny, zanieczyszczenia œrodowiska i spustoszenia œwiata” – g³osi jedna z deklaracji Stowarzyszenia. Dlatego jego cz³onkowie bêd¹ szkoliæ siê w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego pod k¹tem potrzeb rodziny i œrodowiska naturalnego. Nie zabraknie te¿ d¹¿eñ do nawi¹zania dialogu z p³ci¹ piêkn¹.

Sporo od W³ochów mog¹ nauczyæ siê Japoñczycy. Wed³ug ubieg³orocznego raportu Instytutu Badañ Spo³ecznych na Uniwersytecie w Michigan, jeœli chodzi o wykonywanie prac domowych, mê¿czyŸni z Kraju Kwitn¹cej Wiœni s¹ najbardziej leniwi na œwiecie. Gotowaniu, sprz¹taniu i innym zajêciom poœwiêcaj¹ tygodniowo tylko cztery godziny. Absolutnymi rekordzistami w tej dziedzinie s¹ Szwedzi, którzy na wykonywaniu podobnych czynnoœci spêdzaj¹ szeœæ razy wiêcej czasu. I.R.

Articolo tratto da: http://www.rzeczpospolita.pl/

Condividi questo articolo