Przeciwko stereotypowi macho

Organizacjê, maj¹c¹ na ca³ym Pó³wyspie Apeniñskim 40 ty. zwolenników, za³o¿y³ Fiorenzo Bresciani z Toskanii.

2003-08-26

Organizacjê, maj¹c¹ na ca³ym Pó³wyspie Apeniñskim 40 ty. zwolenników, za³o¿y³ Fiorenzo Bresciani z Toskanii.

Zdaniem jej cz³onków gotowanie i sprz¹tanie pomaga lepiej realizowaæ idea³y pacyfizmu i szczêœliwej rodziny.

Organizacja zamierza propagowaæ nowy wizerunek mê¿czyzny oraz d¹¿yæ do 'dialogu' z p³ci¹ piêkn¹. Planuje ró¿ne imprezy i przedsiêwziêcia, w czasie których cz³onkowie bêd¹ uczyæ siê prowadzenia gospodarstwa domowego pod k¹tem potrzeb rodziny i œrodowiska naturalnego.

Adres internetowy Stowarzyszenia: www.uominicasalinghi.it.

Wiêcej w Dzienniku PAP.

Tratto da: http://www.ngo.pl/czytelnia_szczeg.asp?id=12385&co=2


Condividi questo articolo