Stowarzyszenie Panów Domu

'¯eby zostawiæ za sob¹ stereotyp mê¿czyzny-wojownika ow³adniêtego ciê¿arem odpowiedzialnoœci i racjonalnoœci, a odzyskaæ troskê o siebie poprzez relacje spo³eczne i prowadzenie domu – to jest cel naszej organizacji' – mówi¹ cz³onkowie w³oskiego stowarzyszenia Panów Domu (The Housemen association). Chc¹ zrekonstruowaæ antyczne, matriarchalne spo³eczeñstwo, zniszczone przez ustanowienie patriarchalizmu, w którym w³adza oddana w rêce mê¿czyzn doprowadzi³a do wojen, zanieczyszczeñ i dewastacji.

autor(ka): Iga Majstryszyn
2005

Filozof Antonio D'Andrea za³o¿y³ ruch panów domu 15 lat temu. Od tej pory sta³ siê g³ównym mentorem, wyznaczaj¹cym œcie¿ki tego ruchu. Pomys³ za³o¿enia stowarzyszenia, bêd¹cego w stanie wdro¿yæ ten sposób myœlenia i skupiaj¹cego mê¿czyzn, którzy œwiadomie i odpowiedzialnie wybrali prowadzenie domu, jest pomys³em nowym i prowadz¹cym do pe³nego rozwoju.

Prezesem stowarzyszenia jest Fiorenzo Bresciani z Pietrasanta (Lucca). Podczas pierwszego narodowego spotkania zebra³ pierwszych cz³onków nowej organizacji. Obecnie ponad tysi¹c osób do niej przynale¿y i liczba ta ci¹gle roœnie. Przypuszczalnie we W³oszech sympatyków Stowarzyszenia jest ponad 40 tysiêcy. Panowie Domu planuj¹ spotkania promocyjne, wyjazdy, campingi – wszystko w duchu swojej filozofii opartej na pacyfizmie i ekologii. W rzeczywistoœci wszystkie produkty stowarzyszenia s¹ ekologiczne: czasopisma, myd³a, koszulki, fartuchy, pocztówki i in.

G³ówn¹ ide¹ Stowarzyszenia jest zdobycie przychylnoœci i kobiet poprzez przezwyciê¿enie indywidualizmu i antagonizmu typowego dla spo³eczeñstwa patriarchalnego. Mê¿czyŸni powinni zas³u¿yæ siê w trosce dla ludzi i relacji pomiêdzy nimi, maj¹c na uwadze, ¿e nie jest to misj¹ i nie robiæ tego w duchu walki. Cz³onkowie tego stowarzyszenia nie uwa¿aj¹, ¿e prowadzenie domu jest upokarzaj¹c¹ prac¹, a przede wszystkim, ¿e to nie zgadza siê z ide¹ mêskoœci. S¹ mê¿czyznami, którzy nie wstydz¹ siê walczyæ o prawne rozpoznanie tego, co robi¹ za zawód. Nie chc¹ rywalizowaæ z paniami domu, chc¹ za to otrzymaæ mo¿liwoœæ uzyskania œrodków emerytalnych. Jak twierdz¹, s¹ czuli i pogodni i zawsze przygotowani do interesuj¹cego dialogu z p³ci¹ przeciwn¹.

Fonte:wiadomosci.ngo.pl

Condividi questo articolo