Twoje prawo do równego traktowania

Dyskryminacja jest nie tylko naganna z moralnego punktu widzenia ” jest równie¿ niezgodna z prawem. Europejskie dyrektywy zobowi¹zuj¹ wszystkie kraje cz³onkowskie UE do wprowadzenia lub zmodyfikowania swojego prawodawstwa w celu zagwarantowania wszystkim mieszkañcom Europy ochrony przed niesprawiedliwym traktowaniem.

Pierwsze dzia³ania podjête w walce z dyskryminacj¹ z racjip³ci siêgaj¹ pocz¹tków samej Unii Europejskiej, czyli 1957 roku. Prawodawstwo europejskie, dotycz¹ce kwestii dyskryminacji z racji pochodzenia rasowego i etnicznego, religii lub wyznania, niepe³nosprawnoœci, wieku czy orientacji seksualnej, zosta³o wprowadzone poprzez dwiedyrektywy w 2000 roku.

Odmowa przyjêcia do pracy lub uczestnictwa w szkoleniu na podstawie jednego z szeœciu wymienionych wy¿ej powodów jest niezgodna z prawem. Podobnie jak molestowanie i wiktymizacja. Ustawodawstwo, poruszaj¹ce kwestie p³ci oraz dyskryminacji o charakterze rasowym, jest jeszcze bardziej rozbudowane i reguluje tak¿e dostêp do opieki zdrowotnej, edukacji, dóbr i us³ug oraz mieszkalnictwa.

Dyskryminacja mo¿e mieæ charakter bezpoœredni lub poœredni. Og³oszenie o pracê, w którym wyraŸnie zaznacza siê, ¿e nie jest ona dostêpna dla osób niepe³nosprawnych, jest dyskryminacj¹ jawn¹. Zmuszanie kandydatów, ubiegaj¹cych siê o pracê, do napisania testu sprawdzaj¹cego zdolnoœci jêzykowe, w przypadku gdy taka wiedza nie jest na danym stanowisku wymagana, stanowi przyk³ad dyskryminacji poœredniej. W obu przypadkach takie dzia³ania s¹ zabronione.

Jeœli twoje prawa zosta³y pogwa³cone, jesteœ upowa¿niony do podjêcia dzia³añ. Wszystkie kraje cz³onkowskie UE maj¹ do dyspozycji procedury prawne i administracyjne, które w razie z³o¿enia skargi gwarantuj¹ konsekwencje karne wobec tych, którzy dopuœcili siê dyskryminacji.

To read more about equal treatment, you can visit the website of the 'For Diversity, Against Discrimination' campaign and of theAnti-discrimination and relations with civil society unit.

Fonte: http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?page_id=42

Condividi questo articolo