Un partito di sole donne

Le Donne polacche hanno fondano un nuovo partito di sole donne. Ci domandiamo perchè nude?

Wszystko dla przysz³oœci ” nie zajmujemy siê tym, co by³o, nie szukamy haków, teczek, uk³adów.
To, czego pragniemy, to bezpieczna i przewidywalna przysz³oœæ. Jesteœmy odwa¿ne, silne i niezale¿ne. Nagie i prawdziwe.
Jesteœmy niewinne, uczciwe ” mamy czyste rêce, czyste serca i czyste intencje. Nie wstydzimy siê naszej kobiecoœci.
Ubrane czy nagie nie jesteœmy tylko obiektem seksualnym. Mamy twarze, oczy, myœli i przekonania, których potrafimy broniæ.
Popatrzcie na nas i zapytajcie sami siebie, czy nam wierzycie, czy mo¿ecie nam zaufaæ?

_______________________

Wed³ug sonda¿y TNS OBOP poparcie dla Partii Kobiet wzros³o od wczoraj z 3% do 4% wœród grupy osób, które zadeklarowa³y gotowoœæ udzia³u w wyborach oraz mia³y sprecyzowane preferencje wyborcze.

Link:www.polskajestkobieta.org/index.php

Condividi questo articolo