W³ochy: Faceci nie chc¹ byæ macho!

25.8.Rzym (PAP/APA) – Walkê z dominuj¹cym stereotypem mê¿czyzny “macho” zapowiedzieli we W³oszech… mê¿czyŸni, nale¿¹cy do Stowarzyszenia Gospodarzy Domowych.

 

PAP 2003-08-25 (13:42

Organizacja, której za³o¿ycielem jest Fiorenzo Bresciani z Toskanii, ma na ca³ym Pó³wyspie Apeniñskim 40 tys. zwolenników.

Ich zdaniem, gotowanie i sprz¹tanie pomaga lepiej realizowaæ idea³y pacyfizmu i szczêœliwej rodziny. “Kiedy mê¿czyznom daje siê w³adzê, prowadzi to tylko do wojny, zanieczyszczenia œrodowiska i spustoszenia œwiata” – g³osi jedna z deklaracji Stowarzyszenia.

Organizacja zamierza propagowaæ nowy wizerunek mê¿czyzny oraz d¹¿yæ do “dialogu” z p³ci¹ piêkn¹. Planuje te¿ ró¿ne imprezy i przedsiêwziêcia, w czasie których cz³onkowie bêd¹ uczyæ siê prowadzenia gospodarstwa domowego pod k¹tem potrzeb rodziny i œrodowiska naturalnego.

Adres internetowy Stowarzyszenia: http://www.uominicasalinghi.it

Condividi questo articolo