Walkê z dominuj¹cym stereotypem

Walkê z dominuj¹cym stereotypem mê¿czyzny “macho”

Walkê z dominuj¹cym stereotypem mê¿czyzny “macho” zapowiedzieli we W³oszech… mê¿czyŸni, nale¿¹cy do Stowarzyszenia Gospodarzy Domowych. Organizacja, której za³o¿ycielem jest Fiorenzo Bresciani z Toskanii, ma na ca³ym Pó³wyspie Apeniñskim 40 tys. zwolenników. Cz³onkowie tej organizacji zamierzaj¹ propagowaæ nowy wizerunek mê¿czyzny oraz d¹¿yæ do “dialogu” z p³ci¹ piêkn¹. Planuje te¿ ró¿ne imprezy i przedsiêwziêcia, w czasie których cz³onkowie bêd¹ uczyæ siê prowadzenia gospodarstwa domowego pod k¹tem potrzeb rodziny i œrodowiska naturalnego.

Fonte:  www.fistaszek.pl/relax_poetry.php?do=list_poems&author_ id=24

Condividi questo articolo